1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti PANTER, spol. s r. o., IČ 45809003, se sídlem Na Markvartce 14, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, č. vložky 12310, jednající jako prodávající (dále jen „Prodávající“), které upravují práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uzavíráním nebo na základě uzavřené kupní smlouvy mezi Prodávajícím na jedné straně a fyzickou nebo právnickou osobou jednající jako kupující (dále jen „Kupující“) na druhé straně (dále jen „Kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.pantershop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2  Kupujícím může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Fyzické a právnické osoby, které mají zájem si od Prodávajícího zakoupit zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, mohou Prodávajícího kontaktovat v jeho provozovně na adrese Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4, či telefonicky na tel. 241040940 nebo e-mailem na elektronické adrese panter@panter-praha.cz a dohodnout se s Prodávajícím na uzavření jiné kupní smlouvy. Kupující svým souhlasem s těmito VOP výslovně prohlašuje, že při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3 Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující – spotřebitel“), se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. v úplném znění, Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb. v úplném znění, o ochraně spotřebitele a dalšími souvisejícími předpisy.

1.4 Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem, tedy osobou zapsanou v obchodním rejstříku, nebo osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, nebo osobou, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo osobou, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů, pokud taková osoba není při uzavírání a plnění Kupní smlouvy spotřebitelem (dále jen „Kupující – podnikatel“), se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb. v úplném znění, Obchodní zákoník a dalšími souvisejícími předpisy.

1.5 Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že souhlasí s VOP platnými a účinnými v okamžiku odeslání Objednávky.

1.6 Kupující si je vědom, že mu uzavřením Kupní smlouvy nevznikají žádná práva na používání zapsaných obchodních známek, patentů, průmyslových vzorů, obchodních názvů, log a/nebo jiných práv nehmotného vlastnictví a oprávnění Prodávajícího a výrobce zboží, které je předmětem koupě podle Kupní smlouvy (dále jen „Předmět koupě“).

1.7 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

1.8 Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.9 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.

1.10 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky Prodávajícího nebo v důsledku užití této webové stránky v rozporu s jejich určením.


2. Kupní smlouva

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších poplatků, např. recyklačního příspěvku. Nabídka prodeje předmětného zboží a ceny předmětného zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou takto zobrazovány na Webovém rozhraní obchodu. Tím není dotčeno právo Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu na prodej zboží za jiných než výše uvedených podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně předmětného zboží, a to ani podle VOP, ani podle jiných podmínek.

2.2 V případě, že Prodávající nabízí na Webovém rozhraní obchodu zboží za akční ceny, platí tyto akční ceny do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech Prodávajícího spojených s balením a odesláním zboží. Prodávající dodává zboží nabízené prostřednictvím Webového rozhraní obchodu pouze na území České republiky.

2.4 Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží na Webovém rozhraní obchodu Prodávajícím, přijetím předmětného návrhu je odeslání závazné Objednávky Kupujícím a přijetí předmětné Objednávky Prodávajícím prostřednictvím Webového rozhraní obchodu. Přijetí Objednávky je Prodávajícím neprodleně odesláno na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

2.5 Je-li Kupujícím spotřebitel, přijetím návrhu na uzavření Kupní smlouvy je objednání Předmětu koupě Kupujícím vyplněním závazné objednávky na Webovém rozhraní obchodu (dále jen „Objednávka“) a jejím odesláním Prodávajícímu kliknutím na tlačítko Potvrzuji objednávku. Objednávka obsahuje zejména:

  • - Předmět koupě (druh a množství objednávaného zboží – Předmět koupě „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
  • - způsob uhrazení kupní ceny Předmětu koupě Kupujícím,
  • - způsob převzetí Předmětu koupě Kupujícím,
  • - informace o nákladech na zabalení a odeslání Předmětu koupě Prodávajícím.

2.6 Je-li Kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je Objednávka odeslaná Kupujícím, přijetím předmětného návrhu je doručení závazného přijetí návrhu Prodávajícím Kupujícímu.

2.7 Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy a jiné / další komunikaci s Prodávajícím. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a/nebo při komunikaci z jiného důvodu s Prodávajícím hradí Kupující (internetové připojení, telefonní hovor apod.); výše těchto nákladů nijak nesouvisí s činností Prodávajícího, je určena smlouvou Kupujícího s jeho poskytovatelem telekomunikačních služeb, které Kupující používá a Prodávající na ni nemá žádný vliv. Kupující rovněž nemá vůči Prodávajícímu právo na náhradu času jím stráveného komunikací s Prodávajícím.

2.9 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno přijetí Objednávky Prodávajícím, které Prodávající zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu Kupujícího.

2.10 Prodávající má právo v závislosti na charakteru Objednávky a Kupujícího (např. množství objednaných kusů, předpokládané náklady na odeslání, pokud Kupující v dřívější době porušil svoji povinnost vůči Prodávajícímu nebo nebyl schopen dostát svým závazkům vůči jiným subjektům) Kupní smlouvu s Kupujícím neuzavřít, v takovém případě Kupní smlouva doručením přijetí Objednávky Prodávajícím Kupujícímu nevznikne. Prodávající bude následně bez zbytečného odkladu kontaktovat Kupujícího podle údajů uvedených v Objednávce a Kupující a Prodávající se poté spolu mohou dohodnout na uzavření kupní smlouvy podle těchto VOP nebo jiných obchodních podmínek.

2.11 Prodávající má právo, v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (např. písemně); pokud Kupující na takovou žádost Prodávajícího předmětnou Objednávku v době stanovené Prodávajícím, jinak v přiměřené době, nepotvrdí, Kupní smlouva nevznikne.

2.12 Nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení Předmětu koupě nastává okamžikem předání Předmětu koupě Prodávajícím dopravci, kterým Prodávající odešle Předmět koupě Kupujícímu, nebo okamžikem předání Předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu.

2.13 Vlastnictví Předmětu koupě přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem úplného uhrazení kupní ceny Předmětu koupě Kupujícím Prodávajícímu.

2.14 Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně dvou let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu, po kterou to vyžadují příslušné právní předpisy, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám. Informace o technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou uvedeny v těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto VOP jsou k dispozici na Webovém rozhraní obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.


3. Platební podmínky

3.1 Kupující uhradí Prodávajícímu kupní cenu Předmětu koupě jedním z následujících způsobů, v závislosti na tom, který způsob si v Objednávce zvolil:

a) uhrazením předmětné částky Prodávajícímu v hotovosti nebo platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4 při převzetí Předmětu koupě; převzít Předmět koupě a uhradit za něj kupní cenu uvedeným způsobem lze v pracovních dnech od 9.00 h do 11.30 h a od 13.00 h do 16.00 h (dále jen „platba při převzetí“);

b) odesláním předmětné částky na účet Prodávajícího č. 600075663/0300, vedený u ČSOB, a.s., přičemž uhrazením kupní ceny se rozumí okamžik, kdy je předmětná částka na uvedený účet připsána, pokud si Kupující zvolil možnost platby předem; při tomto způsobu úhrady Kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit jako jednu platbu Kupní cenu spolu s náklady Prodávajícího na zabalení a odeslání Předmětu koupě uvedenými ve VOP (a Objednávce); nedodržením uvedeného závazku vyjadřuje Kupující svůj souhlas s tím, že mu Prodávající není povinen odeslat Předmět koupě (dále jen „platba předem“);

c) uhrazením předmětné částky přepravci při převzetí Předmětu koupě od přepravce, pokud si Kupující zvolil možnost zaslání Předmětu koupě na dobírku; při tomto způsobu úhrady Kupní ceny Kupující souhlasí s tím, že mu Předmět koupě bude přepravcem předán výhradně tehdy, pokud současně jako jednu platbu uhradí spolu s kupní cenou rovněž náklady Prodávajícího na zabalení a odeslání Předmětu koupě uvedené ve VOP (a Objednávce) (dále jen „platba na dobírku“);

d) uhrazením předmětné částky platební kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu PaySec, pokud si Kupující zvolil možnost platby prostřednictvím portálu PaySec; při tomto způsobu úhrady Kupní ceny se Kupující zavazuje uhradit jako jednu platbu Kupní cenu spolu s náklady Prodávajícího na zabalení a odeslání Předmětu koupě uvedenými ve VOP (a Objednávce); nedodržením uvedeného závazku vyjadřuje Kupující svůj souhlas s tím, že mu Prodávající není povinen odeslat Předmět koupě (dále jen „platba prostřednictvím PaySec“);

v případě, že Kupující neuhradí Kupní cenu a případně též náklady na zabalení a přepravu Předmětu koupě, jak je uvedeno v Objednávce a to ve lhůtě uvedené v Objednávce, nesplní tak svůj závazek vyplývající z Kupní smlouvy a jedná se proto o podstatné porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, v důsledku čehož má Prodávající právo na odstoupení od předmětné Kupní smlouvy. Využije-li Prodávající uvedeného práva na odstoupení od Kupní smlouvy, písemně vyrozumí bez zbytečného odkladu Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž se pro tento případ sjednává, že pro písemnou formu stačí elektronická komunikace – e-mail na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

3.2 Kupní cena je splatná v případě platby při převzetí a platby na dobírku při převzetí Předmětu koupě Kupujícím, v případě platby předem do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal podle těchto VOP Kupujícímu přijetí Objednávky. V případě platby předem je Kupující povinen zasílanou platbu identifikovat variabilním symbolem pro předmětnou platbu, který mu Prodávající sdělil v přijetí Objednávky dle těchto VOP; zašle-li Kupující na účet Prodávajícího platbu s jiným nebo chybějícím variabilním symbolem, nejedná se o uhrazení Kupní ceny dle těchto VOP.

3.3 Případné slevy z ceny Předmětu koupě poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.4 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.


4. Odstoupení od Kupní smlouvy

4.1 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

i) Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb. v úplném znění (dále jen „Občanský zákoník“), nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

ii) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1.i výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí Předmětu koupě. Oznámení Kupujícího – spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy Kupující – spotřebitel převzal Předmět koupě, a to na adresu provozovny Prodávajícího Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4, nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího eshop@panter-praha.cz

iii) V případě odstoupení od smlouvy dle článku 4.1.ii VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Kupující - spotřebitel je povinen doručit Předmět koupě v původním obalu, neopotřebené a nepoškozené (tak, aby ho mohl Prodávající za jeho plnou cenu opět prodat) Prodávajícímu na adresu jeho provozovny Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4 a to bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy odeslal předmětné odstoupení od smlouvy Prodávajícímu, v případě pochybností o tomto datu ode dne, kdy bylo předmětné odstoupení od smlouvy Prodávajícímu doručeno.

iv) Nedodržením lhůty uvedené v čl. 4.1.iii těchto VOP souhlasí Kupující – spotřebitel s tím, že Prodávajícímu vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč slovy: ( pětset korun českých) za každý den prodlení, maximálně však ve výši Kupní ceny; Kupující – spotřebitel a Prodávající pro tento případ souhlasí s tím, že je Prodávající oprávněn předmětnou smluvní pokutu započíst vůči Kupní ceně, kterou je Prodávající povinen Kupujícímu - spotřebiteli vrátit. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje uvedená smluvní pokuta, a to i v případě, že výše škody přesahuje výši smluvní pokuty.

v) Prodávající je oprávněn do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy mu Kupující – spotřebitel Předmět koupě vrátil, provést přezkoumání vráceného Předmětu koupě zejména za účelem zjištění, zda mu Kupující - spotřebitel řádně vrátil Předmět koupě, tedy zda je Předmět koupě ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli předal a je tudíž způsobilý být opět prodán jinému zákazníkovi za plnou cenu, zejména zda je Předmět koupě v původním obalu, nepoškozený a neopotřebený.

vi) V případě, že Kupující – spotřebitel doručí Prodávajícímu Předmět koupě ve lhůtě stanovené těmito VOP, avšak nikoli v původním obalu a/nebo poškozený a/nebo opotřebený, takže Prodávající nemůže takový Předmět koupě opět za jeho plnou cenu prodat jinému zákazníkovi, poruší tím Kupující – spotřebitel svoji povinnost vyplývající z ustanovení § 48 a jiných Občanského zákoníku, neboť nevrátí Prodávajícímu plnění, které od něj převzal a v důsledku toho k odstoupení od smlouvy nedojde. V takovém případě zůstává Kupní smlouva v platnosti a Kupující – spotřebitel je v takovém případě povinen si bez zbytečného odkladu převzít Předmět koupě zpět v provozovně Prodávajícího na adrese Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4, resp. od něj Prodávající Předmět koupě nepřevezme, v závislosti na tom, jakým způsobem Kupující – spotřebitel Předmět koupě Prodávajícímu doručil (Prodávající nevrátí Kupujícímu – spotřebiteli jím zaplacenou Kupní cenu, neboť Kupní smlouva trvá).

vii) V případě, že Kupující – spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy v souladu s ustanoveními části 4.1 těchto VOP, vrátí mu Prodávající Kupní cenu (bez nákladů na zabalení a dopravu) do 30 dnů ode dne, kdy Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupil, a to bezhotovostně na účet určený  Kupujícím - spotřebitelem. Prodávající  má rovněž právo vrátit Kupní cenu v hotovosti Kupujícímu – spotřebiteli při osobním vrácení Předmětu koupě Kupujícím – spotřebitelem v provozovně Prodávajícího na adrese Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4.

4.2 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

i)


5. Přeprava Předmětu koupě

5.1 Způsob přepravy určuje Kupující v Objednávce, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je přeprava Předmětu koupě smluvena na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení Předmětu koupě od okamžiku, kdy Prodávající předá Předmět koupě dopravci, kterým Prodávající odešle Předmět koupě Kupujícímu, a náklady na přepravu Předmětu koupě uvedené v Objednávce.

5.2 Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Předmět koupě na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Předmět koupě při jeho dodání. Nepřevezme-li Kupující Předmět koupě při dodání, má Prodávající právo, dle svého výběru, buď Předmět koupě uložit za poplatek 100 Kč (slovy: jednosto korun českých) za každý den uložení, nebo odstoupit od Kupní smlouvy.

5.3 Při převzetí Předmětu koupě od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Předmětu koupě a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, naznačujícího, že mohlo dojít k neoprávněnému vniknutí do zásilky a/nebo jejímu poškození, může Kupující odmítnout převzetí zásilky od přepravce a dále uplatnit u přepravce reklamaci přepravy a žádost o náhradu škody.

5.4 Další práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při přepravě Předmětu koupě mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.


6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1 Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku.

6.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět koupě je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Předmět koupě má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití Předmětu koupě uvádí nebo pro který se Předmět koupě obvykle používá.

6.3 V případě, že Předmět koupě při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Předmět koupě do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Předmětu koupě, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Předmětu koupě o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí Předmětu koupě Kupujícím se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Předmětu koupě v záruční době (záruka).

6.5 Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4.


7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. v úplném znění, o ochraně osobních údajů.

7.2 Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto svých osobních údajů Prodávajícím: jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně jen „osobní údaje“) pro účely splnění Kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms).

7.3 Prodávající prohlašuje, že osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Kupní smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou zpracovatele dle bodu 7.6 těchto VOP a/nebo plnění povinností podle Kupní smlouvy a těchto VOP, tj. zajištění přepravy Předmětu koupě, bezhotovostních plateb Kupní ceny apod. Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Kupujícího.

7.4 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

7.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, v Objednávce vyplněné na Webovém rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích po dobu, kdy jsou jeho osobní údaje Prodávajícím zpracovávány.

7.6 Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob přepravujících Předmět koupě nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předány třetí osobě.

7.7 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.8 Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovny Prodávajícího Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4. Za písemnou formu se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na Webovém rozhraní obchodu.

7.9 V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (viz bod 7.5 těchto VOP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil tento nežádoucí stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Shledá-li Prodávající výše uvedenou žádost jako oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel uvedené žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.10 Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.11 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s nabízeným zbožím a/nebo službami nebo obchodní činností Prodávajícího a obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.


8. Doručování

8.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to dle volby odesílatele buď elektronickou poštou (Kupujícímu na adresu jeho elektronické pošty, kterou Prodávajícímu uvedl), nebo osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Kupujícímu na adresu jeho bydliště, kterou Prodávajícímu uvedl a Prodávajícímu na adresu jeho provozovny Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4).

8.2 Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem a pro případ, že adresát nebo osoba oprávněná za něj zásilku převzít odepře převzetí zásilky, odepřením převzetí zásilky adresátem,

c) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


9. Další ustanovení

9.1 Vztah související s užitím webové stránky Prodávajícího a/nebo právní vztah založený Kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky a bude řešen soudy České republiky; v případě, že obsahuje mezinárodní prvek, pak Kupující a Prodávající sjednávají, že se tento vztah řídí právním řádem České republiky a bude řešen soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je možno ji uzavřít pouze v českém jazyce.

9.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.4 Ukáže-li se nebo stane-li se jedno či více ustanovení těchto VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí platné a účinné ustanovení těchto VOP, jehož smysl se předmětnému neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejblíže přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho či více ustanovení těchto VOP není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP. Změny a doplňky Kupní smlouvy vyžadují souhlas obou smluvních stran a písemnou formu. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit a/nebo doplňovat tyto VOP, avšak takové změny a/nebo doplňky vyžadují písemnou formu.

9.5 Kupní smlouva včetně VOP pro ni platných je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

9.6 Kontaktní údaje Prodávajícího jsou: adresa pro doručování Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4, adresa elektronické pošty: eshop@panter-praha.cz, telefon +420 241 040 940.

 

V Praze dne 20. září 2023