Odpovědnost za vady, záruka

1 Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku.

2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět koupě je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Předmět koupě má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití Předmětu koupě uvádí nebo pro který se Předmět koupě obvykle používá.

3 V případě, že Předmět koupě při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl Předmět koupě do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Předmětu koupě, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Předmětu koupě o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí Předmětu koupě Kupujícím se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Předmětu koupě v záruční době (záruka).

5 Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4.

 

Reklamacemi, zárukou a odpovědností za vady se zabývá kapitola 6 Všeobecných obchodních podmínek.